• jak zapisywac liczebniki porzadkowe
  Poprawność językowa

  Jak zapisywać odmienione liczebniki porządkowe

  Do liczebników zapisywanych cyframi arabskimi nie dodaje się końcówek fleksyjnych (zapisywanych po łączniku). Błędne są zatem formy, np. 3-ego maja, 1-ego kwietnia. W sytuacji, gdy z kontekstu wypowiedzi jasno wynika, iż liczba występuje w formie liczebnika porządkowego, nie należy stawiać…

 • jak zapisywać daty
  Edytorstwo i DTP,  Poprawność językowa

  Jak zapisywać daty?

  Data to jeden z najczęściej stosowanych elementów wypowiedzi językowej. Jest wykorzystywana zarówno w dokumentach oficjalnych: pismach urzędowych, prawnych, służbowych, drukach akcydensowych, np. w zaproszeniach, broszurach, ulotkach, jak i tekstach nieformalnych, prywatnych: listach, notatkach, mailach. Służy uporządkowaniu informacji i zachowaniu chronologii.…

 • jak zapisywać inicjały
  Edytorstwo i DTP,  Poprawność językowa

  Jak zapisywać inicjały?

  Inicjały to początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką, najczęściej nierozdzielone odstępami. Rada Języka Polskiego zaleca, aby „z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawiać w inicjałach tylko pierwszą literę – zgodnie z ogólnymi zasadami…

 • skrótowce
  Edytorstwo i DTP,  Poprawność językowa

  Skróty i skrótowce. Cz. 2: SKRÓTOWCE

  Skrótowiec (inaczej akronim) to wyraz powstały poprzez odcięcie pewnych składników z wyrażenia złożonego z dwóch lub więcej słów, oznaczającego nazwę organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa itp. Najczęściej składa się z wielkich liter, początkowych głosek, cząstek wyrazowych lub sylab, i może funkcjonować jako odrębne,…

 • skróty
  Edytorstwo i DTP,  Poprawność językowa

  Skróty i skrótowce. Cz. 1: SKRÓTY

  Skróty występowały w najstarszych zabytkach piśmiennictwa. W inskrypcjach nagrobnych i na starożytnych tabliczkach kamiennych spotyka się na przykład jednoliterowe symbole wyrazów, wśród których skrót wyrażony literą „a” miał sto pięćdziesiąt dwa odpowiedniki wyrazowe, a „c” dwieście pięćdziesiąt dziewięć, łącznie zaś skróceń…

 • nie z imiesłowami przymiotnikowymi
  Poprawność językowa

  Pisownia partykuły nie z imiesłowami przymiotnikowymi

  Imiesłów to forma czasownika, która bardzo często sprawia użytkownikom języka wiele trudności. Przykładem może być pisownia nie z imiesłowem przymiotnikowym, do dziś budząca wiele wątpliwości i kontrowersji. Obowiązująca do końca XX wieku reguła mówiła bowiem, że partykułę nie z imiesłowem…