Algorytmy słowotwórczego parafrazowania E-BOOK (PDF)

TYTUŁ: Algorytmy słowotwórczego parafrazowania (wyd. II zmienione)

AUTOR: Anna Obrębska

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 257

ROK WYDANIA: 2014, 2018 (e-book)

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-99-0, e-ISBN: 978-83-65237-66-8

Uwaga: Przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem każda książka elektroniczna chroniona jest znakiem wodnym. E-book zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail podany przy zamówieniu po otrzymaniu należności przez Primum Verbum (przy przelewie natychmiastowym czas oczekiwania zazwyczaj nie przekracza 30 minut).

Kategoria: Tag: Product ID: 1959

Opis

TYTUŁ: Algorytmy słowotwórczego parafrazowania (wyd. II zmienione)

AUTOR: Anna Obrębska

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 257

ROK WYDANIA: 2014, 2018 (e-book)

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-99-0, e-ISBN: 978-83-65237-66-8

Niniejsza praca, czerpiąc z różnych obszarów bogatej tradycji językoznawczej, w szczególności wpisuje się w stosunkowo młody nurt badań nad gramatyką komunikacyjną, a także korzysta ze współczesnych dobrodziejstw techniki, stając się częścią prac prowadzonych w obrębie lingwistyki komputerowej.

Dynamiczny rozwój techniki, który ma miejsce w ostatnich latach, nieodwracalnie zmienił spojrzenie człowieka na wiele otaczających go zjawisk. Na pozór domeną oddziaływania informatyki są ścisłe dziedziny nauki, jednakże również językoznawstwo może czerpać z postępu technologicznego trudne do przewidzenia korzyści, pomimo iż odkrywanie nowych horyzontów niejednokrotnie przynosi tyle pytań, co odpowiedzi.

Lingwistyka musi współcześnie dostosowywać środki, którymi się posługuje, także do nowych wyzwań badawczych, takich jak np. automatyczne przetwarzanie języka naturalnego. Informatyka stawia przed językoznawstwem zupełnie nowe, nieznane dotąd wyzwania i wprowadza je na drogę, z której nie ma już odwrotu.

Prezentowana publikacja została podporządkowana kilku celom badawczym. Pierwszy z nich to zbadanie komunikacyjnej akceptowalności poszczególnych typów słowotwórczych parafraz w języku polskim. Przez komunikacyjną akceptowalność rozumiemy możność zaistnienia w naturalnej komunikacji językowej, która jest zależna od zgodności z normą i konwencją językową.

Drugim z celów było ukazanie przemian, jakie dokonują się w układach predykatowo-argumentowych w procesie derywacji i wzajemnych zależności, jakie występują pomiędzy elementami predykatowo-argumentowej struktury komunikatu w derywacie, jak i też w jego słowotwórczej parafrazie.

Kolejnym celem było odnalezienie algorytmów automatycznego parafrazowania tekstu przy użyciu morfemów słowotwórczych. Każdy rodzaj komunikacyjnie akceptowalnej parafrazy słowotwórczej został opatrzony mechanizmem parafrazowania, który jednocześnie stanowi schematyczny algorytm automatycznego parafrazowania tekstu.

Książka ma za zadanie ukazywać możliwości i ograniczenia w zakresie komputerowego parafrazowania tekstów języka naturalnego. Ze względu na istnienie bardzo dużej ilości sposobów tworzenia parafraz przedmiotem zainteresowania stały się w tej pracy jedynie mechanizmy parafrazowania słowotwórczego.

Monografia jest głęboko osadzona w metodologii gramatyki komunikacyjnej, której zasadnicze założenia zostały przedstawione w początkowej części publikacji.