Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne

..........................

TYTUŁ: Od zdań do aktów mowy — rozważania lingwistyczne i filozoficzne

SERIA: Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa, t. 3

REDAKTOR NAUKOWY: Piotr Stalmaszczyk

ROK WYDANIA: 2015

LICZBA STRON: 208

Opis

Prace zebrane w niniejszym tomie podejmują problematykę zdań i aktów mowy z perspektyw językoznawczych i filozoficznych, wykazując dopełniający się charakter tych dwóch dyscyplin. Analizowana tematyka podejmowana jest zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej, z dużą wagą przywiązywaną do ustaleń metodologicznych.

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich tomów w serii Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa (Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne, 2012; Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, 2013), również prace zebrane w niniejszym tomie mają charakter zdecydowanie autorski. Poszczególne rozdziały stanowią istotny wkład do dyskusji, prowadzonej w obrębie językoznawstwa i filozofii, nad pojęciem i statusem zdań i aktów mowy.

Publikację można pobrać bezpłatnie, korzystając z linku: https://primumverbum.pl/publikacje/od-zdan-do-aktow-mowy.pdf

Spis treści

Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Wstęp: Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne
Magdalena Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski)
Rozdział 1: Zdanie w teorii Ferdynanda de Saussure’a
Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)
Rozdział 2: Gottlob Frege o zdaniu. Rozwój koncepcji w latach 1879–1919. Uwagi wstępne
Janusz Malak (Uniwersytet Opolski)
Rozdział 3: Szyk wyrazów w zdaniu odbiciem linearyzacji czy derywacji?
Jacek Witkoś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Rozdział 4: Minimalna Elastyczność Faz
Jarosław Jakielaszek (Uniwersytet Warszawski)
Rozdział 5: Jak rozpoznać zdanie, kiedy się je utworzy? Pojęcie zdania w gramatyce generatywnej i w semantyce formalnej
Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)
Rozdział 6: Semantyka znaczeń domyślnych a debata między minimalizmem a kontekstualizmem
Janusz Maciaszek (Uniwersytet Łódzki)
Rozdział 7: Analiza parataktyczna wypowiedzeń zdań performatywnych
Piotr Łukowski (Uniwersytet Łódzki)
Rozdział 8: Konceptualizacja kłamstwa i manipulacji w teorii aktów mowy Searle’a-Vandervekena
Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)
Rozdział 9: Jak zdobywać punkty w grze illokucyjnej
Indeks