Regulamin strony internetowej primumverbum.pl

Niniejsza strona internetowa, dostępna pod adresem primumverbum.pl, zarządzana jest przez Annę Obrębską-Woźniczkę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Primum Verbum Anna Obrębska-Woźniczka, NIP: 982-031-64-39.

Regulamin dotyczy wszelkich umów i usług, które Administrator świadczy na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej primumverbum.pl

I. DEFINICJE

 1. Administrator – właścicielka domeny primumverbum.pl zarządzająca stroną internetową dostępną pod adresem primumverbum.pl,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów bądź korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. Strona internetowa – strona internetowa primumverbum.pl,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej,
 5. Produkt – oznacza oferowany w ramach niniejszej Strony internetowej produkt elektroniczny,
 6. Usługa – oznacza oferowaną za pośrednictwem niniejszej Strony usługę,
 7. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi zebranie wybranych Produktów/Usług przed ich zakupem oraz obliczenie wartości zakupu. Podczas wyboru Produktów/Usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów/Usług lub usuwanie ich z Koszyka,
 8. Formularz zamówienia – dostępny na Stronie formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia,
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu) z Administratorem,
 10. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na rzecz Użytkownika Produktów/Usług za określoną zapłatą,
 11. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu. Umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby możliwe było skorzystanie w pełnym zakresie ze Strony internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem Produktów/Usług, urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. Przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików HTML, np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
 2. Połączenie z siecią Internet.
 3. Pakiet biurowy, np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office,
 4. Przeglądarka plików zapisanych w formacie PDF, np. Adobe Reader.
 5. Klawiatura lub inne narzędzie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 6. Aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Sposób zamawiania Usług

 1. W celu zamówienia Usługi należy poprzez e-mail zamowienia@primumverbum.pl przesłać plik do redakcji/korekty/formatowania/składu tekstu i uzgodnić z Administratorem termin realizacji Usługi. Po przekazaniu pliku i uzgodnieniu terminu zakończenia realizacji Usługi należy złożyć na Stronie internetowej Zamówienie przy pomocy Formularza zamówienia.
 2. Aby złożyć Zamówienie poprzez Formularz zamówienia Użytkownik wybiera z katalogu Strony interesującą Go Usługę i dodaje do Koszyka liczbę stron rozliczeniowych, które mają zostać objęte Usługą. Jedna strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami.
 3. Następnie użytkownik wypełnia Formularz zamówienia dostępny na Stronie, podając imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail, ulice, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, numer telefonu.
 4. W kolejnym kroku Użytkownik wybiera sposób płatności. Można skorzystać z bramki płatniczej Paynow, której dostawcą jest mBank, lub wybrać opcję przelewu tradycyjnego.
 5. Po skutecznym dokonaniu płatności Umowa zostaje uznana za zawartą i Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia Usług oraz dokonania zakupu wybranej Usługi, która zostanie zrealizowana w ustalonym wcześniej terminie (patrz pkt 1 § 3). Usługa jest realizowana zdalnie, po jej wykonaniu Użytkownik otrzymuje rezultat Usługi na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 6. O ile Użytkownik i Administrator nie ustalili inaczej, jeżeli w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia opłata nie zostanie dokonana, Zamówienie ulega anulowaniu.

Sposób zamawiania Produktów

 1. Aby zamówić Produkt, Użytkownik wybiera z katalogu Strony interesujący Go e-book i dodaje go do Koszyka.
 2. Następnie użytkownik wypełnia Formularz zamówienia dostępny na Stronie, podając imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail, ulice, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, numer telefonu.
 3. W kolejnym kroku Użytkownik wybiera sposób płatności. Można skorzystać z bramki płatniczej Paynow, której dostawcą jest mBank lub wybrać opcję przelewu tradycyjnego.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail, zawierający indywidualny link do zakupionego Produktu.
 5. Jeżeli w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia opłata nie zostanie dokonana, Zamówienie ulega anulowaniu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Produktu w sytuacji, kiedy Użytkownik nie spełnia określonych w § 2. Regulaminu warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

IV. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA NA STRONIE

 1. Na Stronie internetowej zostały zamieszczone wtyczki, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy:

Google Analytics [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

Tidio [administrator: Tidio LLC z siedzibą pod adresem 149 New Montgomery Street (San Francisco, CA 94105 USA) oraz Tidio Poland Sp. z oo z siedzibą w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 81 (70-481, Szczecin, Polska)

 1. Każda z zainstalowanych wtyczek może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej mojej Platformy. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że Użytkownik wywołał daną stronę, zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i zapisane przez tego dostawcę. Informacje te ograniczają się zazwyczaj do adresu IP Użytkownika.
 2. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Więcej informacji na temat działania wykorzystywanych wtyczek można znaleźć w Polityce prywatności.

V. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics.
 2. Wspomniane narzędzia analityczne wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Stron internetowej.
 3. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, Użytkownik może dostosować swoje preferencje dotyczące warunków przechowywania plików cookies. Można to także zrobić przy pomocy alertu pop-up na dole Strony. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie Polityka prywatności.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Jako Administrator zobowiązuję się do dostarczenia Użytkownikowi Produktów, które są wolne od wad. Oznacza to, że ponoszę względem Użytkownika odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że dostarczony Produkt ma wadę, powinien poinformować o tym fakcie Administratora poprzez adres e-mail: zamowienia@primumverbum.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę podać następujące informacje:
 • dane użytkownika (imię i nazwisko),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • opis stwierdzonej wady Produktu,
 • proponowany sposób rozwiązania sprawy (żądanie Użytkownika).
 1. Do każdej złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w ciągu 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej.
 2. Administrator odpowiada z tytułu braku zgodności Produktu z Umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia Użytkownikowi Produktu.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Administrator zobowiązuję się także do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami.
 2. Jeśli Użytkownik uzna, że Administrator nie zrealizował Usługi w sposób należyty i zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: zamowienia@primumverbum.pl
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę podać następujące informacje:
 • dane użytkownika (imię i nazwisko),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • opis zastrzeżeń,
 • proponowany sposób rozwiązania sprawy (żądanie Użytkownika).
 1. Do każdej złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w ciągu 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje, mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Należy jednak pamiętać, że prawo do odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
  f) szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
  h) w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli w przypadku Użytkownika nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Można to uczynić za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: zamowienia@primumverbum.pl,
  w określonym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Użytkownikowi otrzymane płatności. Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wskaże inne rozwiązanie. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców. W ich przypadku prawo do odstąpienia od zawartej Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

IX. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest:
 • udostępnianie zakupionych Produktów jakimkolwiek innym osobom,
 • dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej zakupionych Produktów.
 1. Artykuły, wpisy oraz inne materiały, takie jak teksty, zdjęcia grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej pod adresem primumverbum.pl należą do Administratora lub zostały przez Administratora użyte za zgodą osób trzecich, które posiadają do nich prawa autorskie.
 2. Bezwzględnie zabronione jest kopiowanie treści, zdjęć, grafik i udostępnianie w Internecie materiałów, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej primumverbum.pl bez pisemnej zgody Administratora lub zgody osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator gwarantuję Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane w procesie składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i realizowanie umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Użytkownika udostępniane są tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których Administrator nie byłby w stanie należycie świadczyć swoich usług na rzecz Użytkownika, takim jak hostingodawca, dostawca systemu płatności internetowych, biuro rachunkowe.
 4. W celu właściwej ochrony danych osobowych Użytkownika z każdym takim podmiotem Administrator zawiera  odpowiednią Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator korzysta z narzędzia analitycznych i narzędzi statystycznych dostarczanych przez Google, które zbierają określone informacje na temat aktywności Użytkownika na Stronie. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może dowolnie decydować o tym, czy i w jakim zakresie dane dotyczące Użytkownika mogą być przechowywane w plikach cookies.
 6. Użytkownik w dowolnej chwili może skorzystać z praw, jakie przysługują mu na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe Użytkownika Administrator przetwarza na zasadach określonych w Polityce prywatności tej Strony i jej Regulaminie.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Strony internetowej dostępnej pod adresem primumverbum.pl spowodowanych pracami konserwacyjnymi.
 2. Administrator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jeśli pojawią się ku temu ważne powody, takie jak: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany dotyczące dostępnych sposobów płatności, zmiany technologii, która jest wykorzystywana do świadczenia usług w ramach Strony.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby nie pojawiały się żadne sytuacje sporne w trakcie współpracy z Użytkownikiem. Jeżeli jednak sytuacja sporna miałaby miejsce, wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) oraz inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2023 roku.