Inicjały to początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką, najczęściej nierozdzielone odstępami.

Rada Języka Polskiego zaleca, aby „z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawiać w inicjałach tylko pierwszą literę – zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni skrótowców”*, np. S. (= Szymon), C. (= Czesław). Wyjątek stanowi dwuznak ch (zarówno w imionach oraz nazwiskach polskich, jak i obcych), np. Ch. (= Christopher).

Natomiast w inicjałach imion i nazwisk wieloczłonowych nie zapisuje się łącznika, np. M.P.J. (= Maria Pawlikowska-Jasnorzewska).

Przeciwne stanowisko zajmuje Adam Wolański, który twierdzi, iż „[…] należy uszanować indywidualny zwyczaj zapisu inicjału przez właściciela danego imienia (imion), który to zwyczaj może np. polegać na użyciu dwu pierwszych liter imienia, np. St. (= Stanisław) Dubisz, Wł. (= Władysław) Strzemiński, Jerzy Zb. (= Zbigniew) Piotrowski, Fr. (= Franciszek) Szydełko, lub też użyciu liter inicjałowych bez kropek, np. TS (= Thomas Stearns) Eliot”**.


Uchwała ortograficzna nr 12 Rady Języka Polskiego w sprawie pisowni inicjałów (przyjęta na XVII posiedzeniu plenarnym dn. 7 maja 2004 r.).
Źródło: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:pisownia-inicjaow&catid=43:uchway-ortograficzne&Itemid=59.

** A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008, s. 89.

Sylwia Mosińska
Primum Verbum