Jak zapisywać inicjały?

Inicjały to początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką. Mimo iż praktyka edytorska jest różna, zaleca się inicjały oddzielać od siebie spacjami.

Spacją oddziela się inicjał imienia od nazwiska oraz dwa inicjały (lub więcej) od siebie, przy czym kolejne inicjały można oddzielać od siebie spacją włosową. **

Ponadto Rada Języka Polskiego zaleca, aby „z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawiać w inicjałach tylko pierwszą literę – zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni skrótowców”*, np. S. (= Szymon), C. (= Czesław). Wyjątek stanowi dwuznak ch (zarówno w imionach oraz nazwiskach polskich, jak i obcych), np. Ch. (= Christopher).

Natomiast w inicjałach imion i nazwisk wieloczłonowych nie zapisuje się łącznika, np. M.P.J. (= Maria Pawlikowska-Jasnorzewska).

Przeciwne stanowisko zajmuje jednak Adam Wolański, który twierdzi, iż „[…] należy uszanować indywidualny zwyczaj zapisu inicjału przez właściciela danego imienia (imion), który to zwyczaj może np. polegać na użyciu dwu pierwszych liter imienia, np. St. (= Stanisław) Dubisz, Wł. (= Władysław) Strzemiński, Jerzy Zb. (= Zbigniew) Piotrowski, Fr. (= Franciszek) Szydełko, lub też użyciu liter inicjałowych bez kropek, np. TS (= Thomas Stearns) Eliot”**.


Uchwała ortograficzna nr 12 Rady Języka Polskiego w sprawie pisowni inicjałów (przyjęta na XVII posiedzeniu plenarnym dn. 7 maja 2004 r.).
Źródło: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:pisownia-inicjaow&catid=43:uchway-ortograficzne&Itemid=59.

** A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Sylwia Mosińska