wstęp i zakończenie pracy dyplomowej

Jak napisać wstęp i zakończenie pracy dyplomowej?

Wstęp i zakończenie to elementy bardzo istotne dla całościowego odbioru pracy dyplomowej, a jednocześnie – wbrew pozorom – łatwe do przygotowania, gdyż standardowo składają się z typowych elementów (takich jak na przykład cel pracy), które zazwyczaj łatwo jest podać autorowi pracy.

Poniżej znajdziesz wskazówki, które – mam nadzieję – ułatwią Ci właściwe przygotowanie wstępu oraz zakończenia pracy dyplomowej.

I. Co powinien zawierać wstęp pracy dyplomowej?

Wstęp powinien zawierać kluczowe informacje o pracy i przynosić odpowiedź na kilka zasadniczych pytań:

 1. Co jest przedmiotem pracy?
 2. Dlaczego autor podejmuje ten właśnie temat?
 3. Z jakiej literatury skorzystano i jaki jest stan badań dotyczący danego zagadnienia (ogólnie)?
 4. Jaki jest cel pracy i jakie zadanie autor zamierza zrealizować poprzez swoje badania?
 5. Z jakiej metody badawczej skorzystał autor, co było przedmiotem analizy?
 6. Co zawierają poszczególne części i rozdziały pracy?

1. Przedmiot pracy

Wstęp pracy dyplomowej warto rozpocząć od krótkiego omówienia przedmiotu pracy. Jego opis można wprowadzić na przykład za pomocą słów:

 • Przedmiotem pracy jest…
 • W swojej pracy postaram się dokonać analizy
 • Tematem niniejszej pracy jest

Oczywiście nie powinien się tu znaleźć jedynie przeklejony tytuł pracy w swoim oryginalnym brzmieniu. Informacje uwzględnione w tytule pracy należy w tym miejscu rozszerzyć i nieco uszczegółowić.

2. Powód (zasadność, istotność) podjęcia danego tematu

Jeśli czytelnik wie już, co jest przedmiotem pracy, pora wyjaśnić mu, z jakiego powodu autor zajął się akurat tym, a nie innym tematem. Powodem podjęcia tematu może być waga społeczna problemu lub jego złożoność, powszechnie rosnące zainteresowanie danym zagadnieniem lub jego aktualność, dotychczasowe doświadczenia autora (np. praca w branży powiązanej z przedmiotem pracy), dostęp do materiałów związanych z tematem pracy i wreszcie zainteresowania własne autora oraz planowana ścieżka kariery. Ten fragment pracy można rozpocząć na przykład od słów:

 • Pomysł poświęcenia pracy … ma kilka źródeł. Pierwszym z nich jest …
 • Do zajęcia się powyższym zagadnieniem skłoniło mnie

3. Literatura i stan badań

W dalszej kolejności dobrze wspomnieć ogólnie o literaturze, z której autor skorzystał podczas pisania pracy. Ponadto praktykowanym zwyczajem jest też odnotowanie, czy literatura dotycząca danego zagadnienia jest obszerna, a stan badań zaawansowany. Ten akapit można rozpocząć od słów:

 • W pracy wykorzystano literaturę z zakresu…
 • Pisząc moją pracę korzystałam ze specjalistycznych książek dotyczących zagadnienia …. Najważniejsza z nich to
 • Niestety poza nielicznymi publikacjami
 • Pisząc pracę korzystałam z literatury dotyczącej …

4. Cele autora

Naturalnie najważniejszym i nieodzownym elementem wstępu pracy dyplomowej powinna być informacja o założonym celu podejmowanych badań. Ten fragment pracy można wprowadzić słowami:

 • Celem mojej pracy jest przedstawienie
 • Założonym celem niniejszej pracy jest zbadanie, w jaki sposób
 • Celem mojej pracy jest sprawdzenie, jak

5. Metodologia badań

Kolejnym elementem, który powinien zostać uwzględniony we wstępie pracy dyplomowej, jest informacja o zastosowanej metodzie badawczej, sposobie prowadzenia badań oraz źródłach i materiałach będących przedmiotem analizy. Zatem w tym fragmencie pracy można uwzględnić wyrażenia typu:

 • Założony cel badawczy zamierzam zrealizować, wykorzystując metodę…
 • W celu przetworzenia zebranych danych wykorzystam następujące techniki badawcze…
 • Materiał analityczny stanowi…
 • Zebrane materiały zostały przenalizowane pod X względami. Pierwszym z nich było…
 • Analizie poddano…
 • Postępowanie analityczne obejmowało
 • Podstawowym kryterium doboru respondentów było…
 • Metodą badawczą, jaką zastosowano w pracy, jest wywiad kwestionariuszowy
 • Podczas badania X wśród Y wykorzystane zostały badania ilościowe, przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego…
 • Badaną grupę stanowili
 • Badanie zostało przeprowadzone w okresie….
 • Zastosowaną metodą badawczą jest jakościowa analiza materiału, na który złożyły się...
 • Kryterium wyboru materiałów do analizy zostało oparte na…
 • Materiałem badawczym, na którym oparta zostanie analiza, jest…

6. Zawartość poszczególnych rozdziałów

Kolejnym istotnym i nieodzownym elementem wstępu pracy dyplomowej jest krótka charakterystyka zawartości poszczególnych części i rozdziałów pracy. A zatem można tu zastosować następujące zwroty:

 • Pierwszy rozdział pracy zawiera
 • W ostatnim rozdziale pracy zaprezentuję
 • W pierwszej części pracy zawarte zostało
 • Część analityczna pracy opiera się na
 • W części teoretycznej przedstawię
 • Swoją pracę podzieliłam na trzy rozdziały. W pierwszym z nich

II. Co powinno zawierać zakończenie pracy dyplomowej?

Zakończenie pracy dyplomowej jest na ogół krótsze niż jej wstęp. Zawierać powinno przede wszystkim podsumowanie wyników badań. Możesz wykorzystać tu następujące sformułowania:

 • Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć wniosek, że…
 • Po przeanalizowaniu kwestionariuszy ankietowych dało się zauważyć, że
 • Przeprowadzone analizy pokazały, że
 • Analiza X pozwoliła stworzyć charakterystykę…
 • Na podstawie analizy zebranych materiałów można stwierdzić, że…
 • Przeanalizowanie X potwierdziło przekonanie, że
 • Analiza X pozwoliła udowodnić, że
 • Przykłady zawarte w pracy dowodzą, że

Zwyczajowo na samym końcu zakończenia autor umieszcza też sformułowanie będące wyrazem nadziei, że cel został zrealizowany lub że poruszane w pracy zagadnienia spotkają się z zainteresowaniem czytelników. Zatem możesz dodać jeszcze wyrażenie, które będzie wyglądać mniej więcej następująco:

 • Mam nadzieję, że moja praca skłoni czytelników do zainteresowania się zagadnieniem
 • Wierzę, że udało mi się osiągnąć założony cel pracy i poprzez podane przykłady udowodnić, że

Może przydatne będą dla Ciebie także wpisy:

Jak przygotować przypisy i bibliografię w pracy naukowej?

Jak sformatować pracę dyplomową?

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.