Pluralia tantum w języku polskim i rosyjskim. Studium porównawcze

..........................

TYTUŁ: Pluralia tantum w języku polskim i rosyjskim. Studium porównawcze

AUTOR: Małgorzata Jasińska

ROK WYDANIA: 2015

ILOŚĆ STRON: 323

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-02-6

Opis

Przedmiot rozważań niniejszej książki stanowi kategoria pluralia tantum w aspekcie porównawczym polsko-rosyjskim, szczególnie zaś tendencje rozwojowe badanej kategorii oraz jej rozwój i uzupełnianie w obydwu badanych językach.

Głównym celem prezentowanej pracy jest ustalenie i jak najpełniejsze określenie głównych tendencji rozwojowych rzeczowników należących do kategorii pluralia tantum w języku polskim i skonfrontowanie tych wyników z tendencjami występującymi w badanej grupie na płaszczyźnie języka rosyjskiego.

Kolejnym celem jest ustalenie podobieństw i różnic w obrębie omawianej kategorii zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim. Problemy te możemy rozpatrywać na kilku poziomach badawczych. Konfrontacja przebiega więc na płaszczyźnie słowotwórczej, gdzie polega na ustaleniu charakterystycznych dla obu badanych języków elementów słowotwórczych, odpowiadających za powstawanie formacji wchodzących w obręb tej kategorii, badaniu pól leksykalno-semantycznych, w których gromadzi się leksyka charakterystyczna dla tej kategorii, oraz porównaniu tendencji funkcjonalnych kategorii pluralia tantum w języku polskim i rosyjskim.

Głównym założeniem pracy jest próba pokazania przebiegu i przyczyn zmian w obrębie tej kategorii w języku polskim i rosyjskim oraz tego, że badana kategoria zmienia się nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym, że jest żywa w obydwu językach, uzupełniając klasy semantyczne (onomazjologiczne) nowymi jednostkami językowymi oraz tworząc nowe klasy.

Pluralia tantum w języku polskim i rosyjskim (spis treści)

Wstęp
I: kategorie morfologiczne rzeczowników pluralia tantum
II: budowa słowotwórcza rzeczowników pluralia tantum
III: zapożyczone pluralia tantum
IV: klasy leksykalno-semantyczne rzeczowników pluralia tantum
V: porównanie polskich rzeczowników pluralia tantum z rosyjskimi
Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Wykaz źródeł i ich skrótów
Wykaz skrótów zastosowanych w pracy
Aneks1
Aneks2
Indeks1
Indeks2