Teatr – literatura – media

..........................

TYTUŁ: TEATR – LITERATURA – MEDIA. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku

REDAKCJA: Małgorzata Leyko, Artur Pełka

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 223

ROK WYDANIA: 2013

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-81-5

SERIA: OTWARTE! ŁÓDZKIE STUDIA INTERKULTUROWE

Opis

Chodzi nie tylko, albo też nie przede wszystkim o to, że recenzowana publikacja ma na celu zaspokojenie niemałego przecież deficytu wiedzy o najnowszych fazach recepcji polskiej kultury i sztuki za granicą, o współkształtowaniu przez polskich twórców procesów kulturotwórczych w krajach niemieckojęzycznych (i odwrotnie), o wspólnych polsko-niemieckich produkcjach artystycznych, o dialogu i wymianie doświadczeń między ludźmi kultury. Innowacyjną i niezwykle cenną wartością poznawczą projektu jest jego interdyscyplinarność i „wielokulturowość” na poziomie rozstrzygnięć odnośnie przyjętych do badania zjawisk i perspektyw badawczych oraz zaproszenia do współpracy naukowców bądź praktyków reprezentujących różne style myślenia o sztuce, hołdujących różnorakim paradygmatom poznawczym, […] różne dyscypliny. […] Przedstawiony […] tom stanowi znakomity, innowacyjny oraz istotnie poszerzający naszą wiedzę na temat niezwykle dynamicznych procesów polsko-niemieckiej wymiany kulturowej wkład w stan badań nie jednej, a kilku dyscyplin naukowych.

[z recenzji prof. Elżbiety Dzikowskiej]

Spis treści

Wstęp
Krištof Jacek Kozak
Polityka literatury a interkulturowość
Joanna Jabłkowska
Transfer kulturowy czy po prostu kontakty? O polsko-niemieckich pograniczach literackich
Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
Transfer kulturowy czy kulturowa mobilność: rekonesans teoretyczny
Andreas Englhart
Memy, mobilności i ciała obce — Kantor, Grotowski, Schechner a estetyka niemieckojęzycznego teatru reżyserskiego od lat sześćdziesiątych
Hans-Peter Bayerdörfer
Polscy reżyserzy w monachijskim Nationaltheater. Europejskie opery w kontekście transferu inscenizacji
Małgorzata Ćwikła
Polsko-niemieckie koprodukcje teatralne jako wypadkowa różnych spojrzeń na historię
Zofia Smolarska
O tych, którzy chcą pamiętać i o tych, którzy nie mogą zapomnieć. Pamięć i historia pogranicza zachodniego w polsko-niemieckich projektach teatralnych
Franziska Schößler
Fantazje między Wschodem i Zachodem: festiwale XXI wieku i ich sztuki
Artur Pełka
„… do Warszawy lepiej nie…”. Polskie wątki w aktualnych niemieckich tekstach teatralnych
Eliza Szymańska
Kamień Mariusa von Mayenburga w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku jako przyczynek do dyskusji nad relacjami polsko-niemieckimi
Stephan Wolting
Literacka dekonstrukcja polskich stereotypów we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i związane z nią odejście od „etnizacji pojęcia kultury”
Renata Makarska
Między Büscherem a Stasiukiem. Podróże w sąsiedztwo po 1989 roku
Michael Haase
„Puszkin” i „świnia” — o recepcji Gombrowicza w opowiadaniu Ingo Schulzego Pisarz i transcendencja
Monika Wolting
Polska recepcja dzieł najnowszej literatury niemieckojęzycznej wyróżnionych Deutscher Buchpreis
Yvette Michelfelder
„Polacy to pesymiści, a Niemcy zgłaszają każdą szkodę”. Gra z uprzedzeniami i stereotypami według Steffena Möllera
Alexandra Ludewig
Filmy niemiecko-polskie. Rodzaj transferu kulturowego
Saskia Haisch
„Kalejdoskop przypadkowych ułamków życia i igraszek losu”. Motyw losu i przypadku w filmach Krzysztofa Kieślowskiego i Toma Tykwera
Micha Braun
Graniczne przestrzenie pamięci. Roberta Kuśmirowskiego artystyczne manipulacje polsko-niemieckimi obrazami historycznymi
Ralph Blase
Po dziewięciu latach i czterech produkcjach. Relacja ze współpracy z Tomaszem Manem — koniec listopada / początek grudnia 2011
Kornelia Kończal
O pożytkach z przekraczania granic: polsko-niemieckie odczytanie koncepcji miejsc pamięci
NOTY O AUTORACH
INDEKS NAZWISK