Jak sformatować pracę dyplomową?

Jeśli jesteś w trakcie pisania pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej czy innej, bardziej obszernej), to niewątpliwie czeka Cię niebawem zabieg jej formatowania. Na wizerunek pracy istotny wpływ ma nie tylko zawartość merytoryczna rozprawy, treść, ale również jej forma i estetyka. Warto zatem poznać kilka zasad, dzięki którym dowiesz się, jak sformatować pracę dyplomową.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1. MARGINESY

Odpowiedni margines dla pracy dyplomowej to 2,5 cm, przy czym po stronie lewego boku trzeba uwzględnić dodatkowy centymetr na oprawę. Jeżeli praca dyplomowa ma być drukowana dwustronnie, wówczas należy zastosować marginesy lustrzane, uwzględniając dodatkowy centymetr po stronie wewnętrznej. Dzięki szerszemu marginesowi od strony grzbietu pracy tekst nie zostanie przysłonięty oprawą.

POLECENIE
Układ strony → ustawienia strony → marginesy

ustawienie marginesów w pracy dyplomowej

2. KRÓJ I ROZMIAR CZCIONKI

W tego rodzaju pracach najczęściej używa się w tekście głównym dwunastopunktowego fontu Times New Roman, ale nie jest błędem korzystanie z innego kroju, o ile nie jest on zbyt ozdobny. Ponadto według zasad edytorskich powinna to być czcionka szeryfowa z uwagi na to, że jest bardziej czytelna. Tytuły poszczególnych rozdziałów zapisuje się większą czcionką (na przykład czternastopunktową) i mogą być one składane krojem bezszeryfowym, na przykład Arialem.

POLECENIE
Narzędzia główne → czcionka

ustawienie kroju i rozmiaru czcionki

3. WYRÓWNANIE TEKSTU

Tekst pracy dyplomowej powinien być równomiernie rozłożony na stronie, a poszczególne wiersze – wyrównane do marginesów: zewnętrznego i wewnętrznego, w celu nadania całości estetycznego, przejrzystego wyglądu.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → justowanie

ustawienie wyrównania tekstu

4. AKAPIT

W języku polskim nową myśl najczęściej wyróżnia się wcięciem akapitowym lub – rzadziej – odstępem międzyakapitowym, czyli zwiększoną interlinią. Bez względu na to, jaki sposób wybieramy, ważne jest, aby nie stosować podwójnych oznaczeń, tj. wcięcia i odstępu jednocześnie, ale jednego, konsekwentnego oznaczenia.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → specjalne → pierwszy wers
lub
Narzędzia główne → akapit → odstępy

ustawienie akapitów

5. INTERLINIA

Odstęp międzywierszowy, wpływający na czytelność tekstu, w pracy dyplomowej powinien mieć wartość 1,5.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → interlinia

ustawienie interlini

6. STYLE TEKSTU

Stosowanie stylów tekstu przyspiesza i ułatwia formatowanie tekstu, wpływa na jego standaryzację, podnosi wartość estetyczną pracy, pomaga zachować jej przejrzystość oraz czytelność, ale umożliwia również automatyczne wygenerowanie spisu treści, bez konieczności ręcznego wprowadzania tytułów rozdziałów, podrozdziałów i numerów stron.

POLECENIE
Narzędzia główne → styl → nagłówek  itp.

definiowanie stylów tekstu

7. PRZYPISY DOLNE

To miejsce na dygresje i wszelkiego rodzaju odwołania. W związku z tym ta część pracy jest składana tym samym krojem pisma co tekst główny, ale pomniejszonym o dwa stopnie (10 pkt, interlinia pojedyncza).

POLECENIE
Odwołania → wstaw przypis dolny

wstawianie przypisów dolnych

8. CYTATY

Krótkie przytoczenia wewnątrz tekstu oznacza się cudzysłowem (bez kursywy), mającym najczęściej postać „ ”, z kolei do oznaczenia cytatu w cytacie (drugi poziom) stosuje się najczęściej cudzysłów francuski (« »). Cytaty dłuższe można wyróżnić mniejszym krojem pisma i wcięciem z lewej strony, mającym taką samą wartość jak akapit. Warto również zachować odstęp (na przykład dwunastopunktowy) przed i po oznaczonym w ten sposób cytacie blokowym.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → wcięcie

sposoby cytowania

9. WISZĄCE SPÓJNIKI, WDOWY I BĘKARTY

Pojedyncze litery pozostawione na końcu wiersza wyglądają nieestetycznie, dlatego warto je usunąć za pomocą spacji nierozdzielającej (kombinacja ctrl + shift + spacja) wstawianej między spójnikiem a następującym po nim wyrazem. Ważne, aby zrobić to na samym końcu, by pracować na ostatecznej wersji dokumentu, gdyż w przeciwnym razie trzeba będzie ciągle od nowa likwidować tego rodzaju błędy edytorskie. Podobnie należy kontrolować wdowy (pojedyncze wiersze akapitu pozostawione na końcu strony) i bękarty (pojedyncze końcowe wiersze akapitu pozostawione na początku strony), gdyż zaburzają one proporcje strony oraz interlinię.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → podziały wiersza i strony → paginacja → kontrola bękartów i wdów

błędy edytorskie

10. NUMERACJA STRON

W przypadku prac drukowanych dwustronnie numery nieparzyste powinny znajdować się po prawej stronie arkusza, a parzyste – po lewej, lub wszystkie mogą być umieszczone na dole, na środku strony.
Dodatkowo ważne jest, aby strona tytułowa nie była numerowana. Można osiągnąć ten efekt na dwa sposoby: albo poprzez wstawienie strony tytułowej, automatycznie nienumerowanej (Wstawianie → strona tytułowa), albo poprzez dwukrotne kliknięcie u dołu strony (otworzenie menu Narzędzia nagłówków i stopek → projektowanie) i zaznaczenie opcji „Inne na pierwszej stronie”.

POLECENIE
Wstawianie → nagłówek i stopka → numer strony

Aby ustawić numerację naprzemienną, należy najpierw ustawić kursor na pierwszej stronie dokumentu i wybrać:

Wstawianie → nagłówek i stopka → numer strony (zaznaczenie numeracji z prawej strony i opcji „Inne na stronach parzystych i nieparzystych”),

a następnie ustawić kursor na drugiej stronie dokumentu i wybrać:

Wstawianie → nagłówek i stopka → numer strony (zaznaczenie numeracji z lewej strony i opcji „Inne na stronach parzystych i nieparzystych”).

wstawianie numerów stron

11. SPIS TREŚCI

Jest on niezbędnym elementem każdej pracy dyplomowej, porządkującym całość i zawierającym zarys poruszanej problematyki. Należy go generować automatycznie za pomocą określonych stylów tekstu (oznaczonych rozdziałów i podrozdziałów), ponieważ tylko wtedy można go poprawnie aktualizować i tylko wtedy odsyła czytelnika na odpowiednie strony dokumentu. Bardziej szczegółowe informacje na temat automatycznego tworzenia spisu treści znajdziesz we wpisie: Jak zrobić spis treści w Wordzie?

POLECENIE
Odwołania → spis treści

wstawianie spis treści

12. SEKCJE DOKUMENTU

Aby przenieść określony element tekstu (rozdział, akapit, materiał graficzny) na następną stronę, warto skorzystać z narzędzia podziału strony i podziału sekcji. Opcja podziału strony pozwala na zachowanie określonego układu nawet po zmianach wprowadzonych do tekstu, natomiast sekcje umożliwiają ustalenie określonego formatowania dla różnych części dokumentu (np. numeracja ciągła przypisów w obrębie poszczególnych rozdziałów).

POLECENIE
Układ → znaki podziału

podział na sekcje dokumentów

13. TABELE I RYSUNKI

Zawartość tabel powinna być składana tym samym krojem pisma co tekst główny, ale mniejszym stopniem (10 lub 11 pkt). Poszczególną tabelę/rysunek powinien poprzedzać napis Tabela/Rysunek lub skrót Tab./Rys. wraz z numerem porządkowym i tytułem (bez kropki). Pod spodem zamieszcza się natomiast informację o źródle (również bez kropki).

opisywanie rysunków

14. DZIELENIE WYRAZÓW

Na koniec, aby tekst się ładnie układał, bez nienaturalnie dużych odstępów między poszczególnymi wyrazami, warto włączyć w swojej pracy opcję dzielenia wyrazów. Można użyć funkcji automatycznej lub ręcznie kontrolować prawidłowe przenoszenie słów i terminów użytych w pracy.

POLECENIE
Układ → dzielenie wyrazów → automatyczne

dzielenie wyrazów

15. FORMAT PRACY

Warto zapisać pracę również w formacie pdf – zapobiega to występowaniu nieprzewidzianych problemów podczas drukowania związanych między innymi ze zmianą oryginalnego układu dokumentu.

POLECENIE
Plik → zapisz jako (wybranie formatu plik PDF)

Mamy nadzieję, że nasze porady okażą się przydatne i dzięki nim z łatwością samodzielnie sformatujesz swoją pracę dyplomową.


Jeśli piszesz pracę licencjacką lub magisterską, przydać Ci się może Niezbędnik seminarzysty (PDF)


Być może przydatne dla Ciebie okażą się także wpisy:

Jak przygotować przypisy i bibliografię w pracy naukowej?

Jak przygotować wstęp i zakończenie pracy dyplomowej?